Novinky

Detail novinky

Koupaliště pod Pecníkem Vsetín

Změna Návštěvního řádu koupaliště
 • 21.07.2022

Změna v Návštěvním řádu koupaliště Pod Pecníkem ve Vsetíně

Dodatek pro dobu 21.07.2022 do 04.09.2022

Návštěvní řád slouží k dodržování platných předpisů, ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti návštěvníků letního koupaliště U Průmyslovky, Pod Pecníkem 2241, Vsetín a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Pro dobu od 21.07.2022 do 04.09.2022 se stanoví tato další ustanovení.

V prostorách koupaliště je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu a tohoto dodatku návštěvního řádu a dbát pokynů zaměstnanců koupaliště!

       Povinný doprovod

 1. Dětem mladším 13 let je vstup do areálu koupaliště dovolen jen v doprovodu plně svéprávné osoby starší 18 let, která je povinna nad takovým dítětem vykonávat soustavný dozor a odpovídá za jejich bezpečnost. Jedna taková doprovázející osoba může doprovázet nejvýše tři děti mladší 13 let, pokud je schopna nad dětmi soustavný dozor řádně vykonávat. Návštěvník i doprovázející osoba jsou povinni splnění těchto podmínek na místě na žádost pracovníků koupaliště prokázat.
 2. Toto v předchozím odstavci uvedené ustanovení o doprovodu dětí mladších 13 let neplatí pro:
 3. zákonného zástupce doprovázející vlastní děti,
 4. pro poručníka, pěstouna či soudem ustanovenou pečující osobu doprovázející děti, o něž je povinen pečovat,
 5. nahlášené organizované skupiny, např. plavecké školy, příměstské tábory apod.
 6. Při porušení tohoto ustanovení může být doprovázející návštěvník i dítě z areálu koupaliště vykázán bez nároku na vrácení vstupného.

       Omezení vstupu do areálu a do vody bazénů a vodních atrakcí

 1. Do vody bazénů a vodních atrakcí nemají přístup osoby trpící přenosnými vlasovými nebo kožními chorobami, popř. jinými přenosnými chorobami, u kterých existuje možnost přenosu vodou nebo kontaktem, dále osoby zahmyzené a osoby zjevně pod vlivem alkoholu nebo psychotropních látek.
 2. Do bazénů a brouzdaliště nemají přístup děti do 1 roku věku.
 3. Vstup nebo použití areálu koupaliště může být odepřeno i osobám, jejichž návštěva by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek bezpečnost provozu letního koupaliště, čistotu bazénu a mravně společenské zásady.
 4. Návštěvníci, kteří nebudou i přes napomenutí respektovat shora uvedené zásady a ustanovení návštěvního řádu nebo neuposlechnou pokynů odpovědných pracovníků, mohou být bez nároku na vrácení vstupného vykázáni z areálu zaměstnanci provozovatele, strážní službou nebo přivolanou policií.

       Vyloučení z návštěvy koupaliště na dobu do 04.09.2022

 1. Návštěvník, který byl v době od 21.07.2022 do 04.09.2022 za porušení nebo nedodržování Návštěvního řádu ve znění tohoto dodatku vykázán z areálu koupaliště, je na dobu do 04.09.2022 zcela vyloučen z návštěvy areálu koupaliště a nemá na něj umožněn vstup, a to ani v doprovodu jiné osoby.

 

Ve Vsetíně, dne 20.07. 2022

Vsetínská sportovní, s.r.o.

Sdílení:facebook

CO JE U NÁS NOVÉHO

aktuální informace o dění v městských lázních