Disable Preloader

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vsetínská sportovní

Jako správce osobních údajů vás fyzické osoby, subjekty údajů informujeme o zpracování vašich osobních údajů dle Nařízení o ochraně osobních údajů (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů), (dále „Nařízení“) následovně:

Ochrana osobních údajů našich zaměstnanců, zákazníků, návštěvníků našich provozů i všech fyzických osob s nimi přicházíme do styku je pro nás důležitá. Připravili jsme tento dokument nazvaný Zásady ochrany osobních údajů, abychom vás informovali o tom, jak naše společnost (dále „Společnost“ nebo „my“) osobní údaje fyzických osob získává a dále zpracovává v souvislosti se svou podnikatelskou činností a poskytováním svých služeb.

Zpracování vašich osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění našich smluvních povinností, nebo je nezbytné pro účely naplnění oprávněných zájmů našich nebo třetích osob nebo pro ochranu životně důležitých zájmů fyzických osob.  Při provozování naší podnikatelské činnosti a při poskytování našich služeb nám také vznikají zákonné povinnosti, ze kterých vyplývá potřeba zpracovávat osobní údaje a po určitou dobu je uchovávat.

Při naší činnosti co nejvíce bereme v úvahu ochranu osobních údajů a soukromí fyzických osob.

Tímto dokumentem poskytujeme informace o tom, jak nakládáme s osobními údaji, jak je zpracováváme a jak je chráníme. Dále tímto dokumentem poskytujeme informace o vašich právech subjektů údajů a o způsobech jejich uplatnění.

Osobními údaji jsou dle definice veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.    Správce osobních údajů, kontaktní údaje

1.1.    Správcem vašich osobních údajů je společnost Vsetínská sportovní, s.r.o. IČ: 285 93 987, se sídlem Na Lapači 394, 755 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33684 Vsetín. Telefonní spojení: 733 756 665, e-mailové spojení: reditel@vsetinskasportovni.cz, ID DS: n47h7az, webové stránky: www.vsetinskasportovni.cz.

1.2.    V případě dotazů se na nás obraťte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu nebo na našich webových stránkách. Tyto Zásady ochrany osobních údajů budeme upravovat či aktualizovat podle vývoje potřeb a vývoje právních závěrů.

2.    Zpracování osobních údajů při naší činnosti

2.1    Abychom mohli poskytovat naše služby, naše zboží, uzavírat smlouvy, plnit naše plnění a povinnosti, vykonávat naši činnost, potřebujeme získat, znát a dále zpracovat osobní údaje fyzických osob, s nimiž jsme ve vztahu, nebo kterých se naše plnění či činnost týká. Osobní údaje potom zpracováváme zejména za účelem uzavření smluvního vztahu a právním základem takového zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy, nebo také oprávněný zájem naší společnosti zejména pokud je druhou stranou osoba právnická či podnikající fyzická osoba a potřebujeme znát a zpracovat osobní údaje kontaktních osob takovou osobu zastupující, za ni jednající, za ni využívající našich služeb, nebo přejímající plnění nebo v případě mimosmluvního právního vztahu např. při právech na náhradu škody či vydání neoprávněného majetkového prospěchu. Zpracování osobních údajů takových fyzických osob je nezbytné pro uzavření a plnění takového smluvního vztahu či pro realizaci práv z takového mimosmluvního právního vztahu.

2.2.    Při plnění našich právních povinností (nejčastěji smluvních) jsou nám také uloženy zákonné povinnosti, při jejich plnění dochází ke zpracování osobních údajů, a to zejména v souvislosti se zákony v oblasti daní, pracovního práva apod.

3.    Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje fyzických osob zpracováváme především za účelem poskytování našich služeb, dodávek našeho zboží a poskytování jiného plnění dle smluv nebo jiných právních důvodů, které nás k tomu zavazují nebo nám to ukládají.  Osobní údaje zpracováváme zejména pro účely:

3.1.    Poskytování služeb a dodávky zboží či jiného plnění. Osobní údaje zpracováváme při poskytování služeb našim zákazníkům a to na základě smlouvy či našeho oprávněného zájmu pokud jednáme s pracovníkem nebo jinou oprávněnou fyzickou osobou jednající za našeho zákazníka. V takovém případě osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu nezbytnou pro splnění smluvních závazků vyplývajících z příslušné smlouvy.

3.2.    Uplatňování vad a reklamace. Osobní údaje zpracováváme při řešení reklamací a práv z vad vyplývajících z námi plněných smluv a to na základě smlouvy či našeho oprávněného zájmu pokud jednáme s pracovníkem nebo jinou oprávněnou fyzickou osobou jednající za našeho zákazníka. V takovém případě osobní údaje uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu, případně po dobu nezbytnou pro splnění smluvních závazků vyplývajících z příslušné smlouvy, reklamace či uplatněné vady.

3.3.    Uplatňování práv, upomínky. Pokud naše splatná pohledávka řádně a včas zaplacena případně jiné plnění řádně a včas splněno, můžeme zaslat výzvu k plnění (upomínku, předžalobní upomínku), a to až do splnění všech povinností.

3.4.    Výkon práv po splnění povinností. Po provedení plnění můžeme po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat potřebné osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případné jejich uplatňování cestou práva.

3.5.    Faktury, příjmové, výdajové a jiné účetní doklady. Osobní údaje mohou být uvedeny na účetních dokladech (na příjmových, výdajových, na fakturách), na dodacích, nákladních listech, dokladech o provedení přepravy apod. Podle právních předpisů (např. daňové zákony, mj. zákon o DPH, zákona o účetnictví) máme povinnost tyto doklady uchovávat až po dobu 10 let. Máme-li tedy zákonnou povinnost takové doklady archivovat (ať již v listinné nebo elektronické podobě), archivujeme s nimi i osobní údaje na takovém dokladu zachycené.

3.6.    Kamerové systémy. V našich provozech a jejich bezprostředním okolí mohou být umístěny kamerové systémy s uzavřeným okruhem umožňující pořízení záznamu. Účelem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem naší společnosti na ochraně bezpečnosti dat a majetku naší společnosti a ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů či jiných fyzických osob prostřednictvím kamerového systému. Monitoring prostřednictvím kamerového systému je prováděn jen ohledně vnitřních prostor provozů naší společnosti nebo v bezprostředním okolí budov či pozemků těchto provozů a to jen tak, aby nepřiměřeně nezasahoval do soukromí fyzických osob, a jeho účelem rovněž není ani nepřetržité monitorování pracovníků při výkonu práce.

4.    Prameny zpracovávaných osobních údajů

4.1.    Osobní údaje, které potřebujme zpracovávat pro účely výše uvedené, nám subjekty údajů nebo právnické či fyzické osoby, s nimiž jsme v právním vztahu, poskytují v rámci smluvních vztahů a sjednávání smluv a při využívání námi poskytovaných služeb, přijímání zboží a dalšího plnění a platbách za ně. Jde se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, adresa místa podnikání, adresa bydliště, identifikační číslo, číslo bankovního účtu apod.), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování), údaje o průběhu smluvních vztahů, o využívání služeb (historie obchodů, platební historie).

4.2.    Osobní údaje, které zpracováváme, nám také poskytujete v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu a v jeho průběhu. Některé osobní údaje můžeme dále získávat, ověřovat z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík apod.).

5.    Marketingová komunikace

5.1.    Marketingová komunikace. V případě, že nám poskytnete souhlas se zasíláním obchodních sdělení a sdělíte nám kontaktní údaje, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení jako např. akční nabídky, reklamní sdělení, novinky a informace, které pro vás (na základě vámi poskytnutých informací) považujeme za relevantní. Taková sdělení mohou být zasílána poštou, elektronicky prostřednictvím e-mailu, SMS či jiných komunikačních kanálů, které nám poskytnete.
V případě, že jsme podrobnosti elektronického kontaktu získali od Vás jako od našeho zákazníka v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby, můžeme tento elektronický kontakt využít pro potřeby zasílání obchodních sdělení, týkajících se našich obdobných výrobků nebo služeb.

5.2.    Osobní údaje, které potřebujeme zpracovávat pro účel marketingové komunikace, jsou tyto osobní údaje: identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování).

5.3.    Účel a doba zpracování. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje zpracováváme po dobu, na kterou máme udělen souhlas, případně do odvolání souhlasu.

5.4.    Odvolání souhlasu. Svůj souhlas s marketingovou komunikací ať již výslovný nebo pokud jste našim zákazníkem, můžete kdykoliv odvolat. V takovém případě přestaneme vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat a tato sdělení vám nebudeme nadále zasílat. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tím tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se zasíláním obchodních sdělní se nijak nedotýká zpracování osobních údajů pro jiné účely (např. pro plnění zákonných povinností, pro plnění smlouvy apod.).

6.    Akce, které pořádáme

6.1.    Účast na akci. Pokud se přihlásíte k účasti na některé z akcí, které pro pořádáme pro své zákazníky či pro veřejnost (např. den otevřených dveří), budeme v této souvislosti zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete a uvedete v přihlášce.
Účastí na akci berete na vědomí, že během akce budou pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující průběh akce za účelem dokumentace historie, tj. průběhu akce a naší činnosti jako pořadatele akce, dále pro přiměřenou prezentaci naší činnosti veřejnosti, a že může být takovýmto způsobem zachycena podoba, hlas a projevy osobní povahy účastníka akce.
Pokud nám poskytnete svůj souhlas s pořízením fotografií či audiovizuálních záznamů portrétního či osobního charakteru pro účely marketingu, můžeme rovněž pořizovat takové fotografie či audiovizuální záznamy a ty dále pro tento účel používat a zpracovávat.

6.2.    Osobní údaje, které potřebujeme zpracovávat pro účel pořádaných akcí, jsou zejména tyto osobní údaje: identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručování) a další údaje (fotografie a audiovizuální záznamy) z pořádané akce.

6.3.    Účel a doba zpracování. Účelem zpracování osobních údajů je realizace účasti na námi pořádané akci.
Osobní údaje pro účel realizace vaší účasti na námi pořádané akci zpracováváme po celou dobu konání akce a, poté též po přiměřenou dobu, za účelem vyřešení případně vzniklých práv a povinností, zpravidla po dobu nepřesahující jeden rok.
Osobní údaje zachycené na fotografiích či audiovizuálních záznamech budeme zpracovávat pro účely dokumentace historie zpravidla po dobu trvání naší společnosti, pro účely přiměřené prezentace naší činnosti zpravidla po dobu nepřesahující tři roky.  
Osobní údaje zachycené na fotografiích či audiovizuálních záznamech, pro něž byl udělen souhlas budeme zpracovávat po dobu, na niž byl udělen souhlas, nebude-li dohodnuto jinak, potom zpravidla po dobu pěti let.  

6.4.    Odvolání souhlasu. Svůj souhlas se zpracováním vašich fotografií či audiovizuálních záznamů, můžete kdykoli odvolat a naše společnost vaše fotografie či audiovizuální záznamy přestaneme nadále používat pro uvedený účel. Odvolání souhlasu působí pouze do budoucna a není tím tedy dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na tomto souhlasu.

7.    Analýzy, cookies

7.1.    Analýzy.  Údaje o průběhu smluvních vztahů, o využívání služeb, historii obchodů, platební historii můžeme zpracovávat pro naše potřeby analýz, statistik, a vnitřního nastavení a optimalizace procesů našich činností.

7.2.    Anonymizace. Údaje pro takové účely zpracovávané   budou nejprve anonymizovány tak, aby nebylo možné je přiřadit k žádné fyzické osobě, a nejde již tedy o osobní údaje.

7.3.    Cookies. Při prohlížení našich webových stránek zpracováváme vaše osobní údaje prostřednictvím souborů cookies. Účelem tohoto zpracování je vytváření analýz návštěvnosti a získávání dalších informací o využívání našich webových stránek zákazníky a přizpůsobení obsahu webových stránek.

8.    Předávání osobních údajů

8.1.    Příjemci osobních údajů. Osobní údaje, které o vás zpracováváme, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby či činnosti, které mají spojitost s naší činností, s poskytováním našich služeb. Jde např. o externí služby právní, účetní, daňové, administrativní, softwarové apod. Tyto osoby jsou v postavení zpracovatelů osobních údajů a vaše osobní údaje s nimi budeme sdílet v nezbytném rozsahu.

8.2.     Orgány veřejné moci. Dle zákonných povinností můžeme zaslat některé osobní údaje orgánům veřejné moci. Pokud se na nás v rámci výkonu svých pravomocí obrátí orgán veřejné moci se žádostí o poskytnutí osobních údajů, zpřístupníme vaše osobní údaje příslušnému orgánu v nezbytném rozsahu, a to na základě povinností vyplývajících ze zákona či jiného právního předpisu.

8.3.    Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují ochranu vašich osobních údajů na stejné úrovni jak tyto zásady ochrany osobních údajů.

9.    Technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů

9.1.    Provedli jsme potřebná a přiměřená technická a organizační opatření a nastavili procesy kontroly za účelem zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů se zohledněním možného hrozícího rizika pro subjekty údajů. Dále zohledňujeme stav vývoje technologií s cílem chránit osobní údaje i před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Taková opatření zahrnují mimo jiné zejména opatření zajišťující fyzickou bezpečnost, školení zaměstnanců, přiměřenou kontrolu zaměstnanců, zálohování dat, postupy pro obnovu dat, ochranu zařízení, na kterých jsou uloženy osobní údaje na úrovni softwaru apod.

10.    Práva subjektů údajů

V souladu s platnými právními předpisy máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů řadu práv. Máte právo požadovat informace o způsobech zpracování svých osobních údajů a právo na opravu údajů, které o vás jako správce osobních údajů zpracováváme. V určitých situacích máte právo na výmaz svých osobních údajů, na přístup ke svým osobním údajům či přenos svých osobních údajů (např. k jinému poskytovateli služeb),  dle právo vznést námitky a také právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V případě, že jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, máte právo takový souhlas kdykoliv odvolat.

10.1.    Způsob uplatňování práv subjekty údajů. Pokud si přejete uplatnit svá práva nebo získat informace obraťte na nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě1. 1., těchto Zásad. Budete-li uplatňovat svá práva, můžeme vás požádat o poskytnutí některých osobních údajů, které jste nám dříve již poskytli. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda bylo právo uplatněno skutečně vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, avšak vyhrazujeme si právo tuto lhůtu ve složitých případech prodloužit o další dva měsíce.
Pokud uplatníte jakékoliv své právo subjektu údajů dle účinných právních předpisů, zpravíme o tom a o přijatých opatřeních např. o výmazu osobních údajů nebo o omezení zpracování každého příjemce, kterému jsme vaše osobní údaje poskytli, bude-li to možné a nebude-li to vyžadovat nepřiměřené úsilí.

10.2.    Oprava osobních údajů. Máte právo na opravu vašich osobních údajů, které zpracováváme. Dbáme na to, aby vaše osobní námi zpracovávané byly přesné a aktuální.

10.3.    Vymazání osobních údajů. Máte právo požádat o vymazání vašich osobních údajů.
Pokud tohoto práva využijete a požádáte nás o jeho realizaci, smažeme (zlikvidujeme) bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které zpracováváme, pokud je nadále nepotřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů. Vaše osobní údaje v rozsahu, jak je nadále potřebujeme pro plnění smluvních nebo zákonných povinností či pro ochranu našich oprávněných zájmů smažeme, až tyto důvody pominou nebo budou naplněny.

10.4.    Odvolání souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dříve poskytli, můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu. Stejně jako realizaci vašich ostatních práv tak můžete tak učinit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 1. 1., těchto Zásad. V takovém případě vaše osobní údaje smažeme postupem dle předchozího bodu těchto Zásad. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu před jeho odvoláním z vaší strany.

10.5.    Zpřístupnění osobních údajů. Máte právo požadovat informaci o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje a v jakém rozsahu. Dále máte právo požadovat, abychom vám zpřístupnili osobní údaje, které jste nám poskytli a další osobní údaje týkající se vaší osoby.

10.6.     Přenos osobních údajů. Pokud budete požadovat přenos vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění smlouvy nebo vašeho souhlasu, můžete nás požádat o jejich přenos přímo jinému správci osobních údajů, kterého uvedete ve své žádosti. Vaší žádosti bez zbytečného odkladu vyhovíme za předpokladu, že takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob a bude technicky proveditelný.

10.7.    Právo vznést námitky. V případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (např. pokud zpracováváme vaše údaje jakožto kontaktní osoby našeho zákazníka), máte právo z důvodu týkajícího se vaší konkrétní osobní situace vznést námitku proti takovému zpracování. Pokud v takovém případě nedoložíme naše závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, které by převážily nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pokud nedoložíme, že tyto údaje jsou nutné pro určení, výkon a uplatnění našich práv a právních nároků, nebudeme tyto údaje dále zpracovávat a bez zbytečného odkladu je vymažeme. Pokud vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.

10.8.    Omezení zpracování. Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo uplatnění práv a právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předvídaných právními předpisy.

10.9.    Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Máte právo podat stížnost týkající se námi prováděného zpracovávání vašich osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky úřadu: www.uoou.cz.