Disable Preloader

Návštěvní řád

Pokyny pro návštěvníky

Skatepark Vsetín

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. V zájmu zajištění veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany zdraví osob i majetku při pohybu a využívání skateparku Na Lapači (dále jen „sportoviště“) vydává provozovatel tento návštěvní a provozní (dále jen „Návštěvní řád“).
 2. Vlastníkem sportoviště je Město Vsetín, se sídlem: Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČO: 003 04 450.
 3. Provozovatelem sportoviště je Vsetínská sportovní, s.r.o. se sídlem Na Lapači 394, 755 01 Vsetín, IČO: 285 93 987.
 4. Návštěvní řád se vztahuje na veškeré osoby, které se na území sportoviště zdržují nebo v něm vyvíjejí činnost (dále jen „návštěvníci“ nebo „osoby“).II. PRAVIDLA VYUŽITÍ VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ

 1. Každý návštěvník skateparku je povinen řídit se tímto Návštěvním řádem.
 2. V prostoru skateparku je povolena jízda pouze na skateboardu, kolečkových bruslích, kole BMX a freestyle koloběžce (ostatní jako je MTB či snake je možný pouze po dohodě s provozovatelem).
 3. Užívání plochy a překážek včetně pohybu v skateparku, je pouze na vlastní nebezpečí návštěvníků.
 4. Za jakýkoli úraz majitel ani provozovatel skateparku nenese žádnou odpovědnost.
 5. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností ve skateparku (jízda na překážkách).
 6. V případě zjištění závady na překážkách, či jiné závady v prostoru skateparku, jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli skateparku.
 7. Každý návštěvník skateparku je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vykázán za účasti Policie ČR, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
 8. Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí udržovat v čistotě.
 9. Do areálu nemají přístup lidé v podnapilém stavu. V případě zjištění podnapilosti bude tato osoba vykázána z areálu skateparku. Provozovatel je oprávněn u návštěvníků provádět namátkovou kontrolu hladiny alkoholu dechovou zkouškou.
 10. Osoby mladší 10 let mohou do areálu skateparku pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 11. Osoby mladší 15 let musí používat při jízdě ochrannou přilbu, chránič kolen, loktů i zápěstí.
 12. Osobám starším 18 let, které užívají překážkovou plochu v areálu, se doporučuje vybavení ochrannými pomůckami (chránič kolen, loktů, zápěstí, hlavy a pod.).
 13. Osoby mladší 18 let musí používat při jízdě minimálně ochrannou přilbu.
 14. Pro užívání vertikální rampy musí mít ochrannou přilbu, chrániče kolen i loktů každý, bez výjimky.
 15. Při konání soutěží jsou závodníci povinni mít ochrannou přilbu každý, bez výjimky.
 16. Návštěvník svým vstupem do Skateparku, který je součástí sportovního areálu Na Lapači ve Vsetíně, uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu, smějí být použity dle uvážení provozovatele areálu, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.
 17. Do areálu skateparku není dovolen vstup se psy a ani s jinými zvířaty.
 18. Sportoviště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké nebo namrzlé, povrch terénu je kluzký nebo namrzlý, nebo je na zařízení závada.
 19. V areálu skateparku je zakázáno:
  a)   Vnášení alkoholických či jiných omamných a psychotropních látek.
  b)   Vstup s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty.
  c)    Vnášení skla.
  d)   Konzumovat alkoholické nápoje, vyjma akcí a prostorů určených provozovatelem.
  e)   Pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek vstupovat na překážkovou plochu a na překážky nebo je aktivně využívat.
  f)   Kouřit a užívat jakékoli druhy omamných či psychotropních látek.
  g)   Jakkoliv využívat konstrukce překážek (lezení, šplhání či zavěšování).
  h)   Poškozovat plochu, překážky nebo vybavení skateparku.
  i)   Rozdělávat ohně a používat pyrotechnické pomůcky.
  j)   Vstupovat na překážkovou plochu s předměty ohrožujícími bezpečnost.
  k)   Vstupovat divákům do prostoru překážkové plochy a na překážky.
  l)   Odkládat osobní věci (batohy, oblečení apod.) v prostoru překážkové plochy a na překážkách.

Vstup do areálu skateparku je zdarma.

Důležitá telefonní čísla:

Zdravotnická záchranná služba:     155

Policie ČR:                                           158

Hasiči:                                                  150

Městská policie Vsetín:                     156